Tarieven

Onderstaande bedragen zijn van toepassing sinds 1 januari 2021:

Tarieven logopedie Mechelen
  • Het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling zijn bij een geconventioneerd logopedist wettelijk vastgelegd door het RIZIV.

  • Je kan via de verplichte ziekteverzekering alleen een terugbetaling voor logopedie krijgen als je behandeling door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds wordt goedgekeurd.

  • Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald

  • Indien u geen recht heeft op terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering, bieden sommige mutualiteiten ook een terugbetaling aan via de aanvullende verzekering. Informatie hieromtrent vindt u bij uw mutualiteit.

  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, gelieve tenminste 24u op voorhand te verwittigen. Indien niet of laattijdig verwittigd wordt (uitgezonderd gevallen van overmacht), zal de sessie worden aangerekend.